سینمای ملی می تواند دستاورد فرهنگی برای هر کشوری باشد

وی در تشریح سینمای ملی افزود: زمانی می توان سینمای ملی مطرح کرد که در آثار نگاه سرزمینی داشت. اثری که بتواند با تاریخ، فرهنگ، هویت و ارزش های ملی کشور ارتباط برقرار کرد. سینمای ملی می تواند دستاورد فرهنگی برای هر کشوری باشد.

جعفری در پاسخ به سوال سعید الهی که آیا تاکنون موفق به تولید آثاری با موضوع سینمای ملی شده ایم یا خیر گفت: ما از۴۰ سال پس از انقلاب نتوانستیم ترازی برای سینمای ملی تعریف کنیم. البته این به این معنی نیست که تا به حال سینمای ملی نداشته ایم ولی نتوانسته ایم همه وجوه و ابعاد سینمای ملی را نمایان کنیم .

ما نیاز به «ایران وود» داریم